Projekt Beschreibung

Made­lai­ne Isa­bel­le Baa­de

Rechts­an­wäl­tin

  • 2008 – 2014 Stu­di­um der Rechts­wis­sen­schaf­ten an der Uni­ver­si­tät Kon­stanz und an der Car­diff Uni­ver­si­ty mit Schwer­punkt Straf­recht
  • 2014 – 2016 Rechts­re­fe­ren­da­ri­at am Land­ge­richt Fran­ken­thal
  • Seit 2017 Rechts­an­wäl­tin bei RB Rei­se­rer Biesin­ger Rechts­an­walts­ge­sell­schaft mbH

Sekre­ta­ri­at

Fr. Vere­na Ohl