Projekt Beschreibung

Made­lai­ne Isa­bel­le Baade

Rechts­an­wäl­tin

  • 2008-2014 Stu­di­um der Rechts­wis­sen­schaf­ten an der Uni­ver­si­tät Kon­stanz und an der Car­diff Uni­ver­si­ty mit Schwer­punkt Strafrecht
  • 2014-2016 Rechts­re­fe­ren­da­ri­at am Land­ge­richt Frankenthal
  • Seit 2017 Rechts­an­wäl­tin bei RB Rei­se­rer Biesin­ger Rechts­an­walts­ge­sell­schaft mbH

Sekre­ta­ri­at

Fr. Vere­na Ohl